boats-2.jpgboats-3.jpg

Home

เพิ่มเติม ETC6000

เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและแรงกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานหม้อน้ำ ในภาคอุตสาหกรรมมองหาวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ ถ้าหม้อน้ำใช้ระบบควบคุมการเชื่อมต่อแบบเชิงกล (Linkage)ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แน่นอน หากติดตั้งระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับหัวเผา จะช่วยประหยัดได้มากกว่า 10%ซึ่งสามารถทำได้ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิง,ค่าใช้จ่าย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นต่อไปและการประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถทำโดยการเพิ่มการปรับออกซิเจนและมีตัวเลือกการควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ETC6000 ได้มาแทนที่การเชื่อมต่อแบบเชิงกลและลูกเบี้ยว (Characteristic Cam) พร้อมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่มีความแม่นยำและทำซ้ำได้ ไปกำหนดตำแหน่งตัวขับเชื้อเพลิงและอากาศ อัตราส่วนของเชื้อเพลิงต่ออากาศสามารถตั้งได้มากถึงสี่ค่าสำหรับหัวเผาแต่ละตัวตามความตระหนักถึงความปลอดภัยว่าแต่ละครั้งที่ภาวะการณ์ถูกเลือกตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์จะทำซ้ำตลอดช่วงการจุดระเบิด ในกรณีที่ระบบของหัวเผา ล้มเหลว เครื่องจะหยุดการทำงานลง เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้น

ด้านการติดตั้ง ETC 6000

บริษัท จำนวนติดตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม
1. บริษัท   ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม   จำกัด          1 เครื่อง อาหาร
2. บริษัท   ลักกี้เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน 2   1 เครื่อง ฟอกย้อมผ้า
3. บริษัท   คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  2 เครื่อง เครื่องอุปโภคบริโภค
4. บริษัท โฟรโมสต์   จำกัด                                     2 เครื่อง อาหาร นม
5. บริษัท ยางโอตานิ   จำกัด                                 2 เครื่อง ยางรถยนต์
6. บริษัท โอสถสภา   จำกัด   (โรงงานหัวหมาก)            2 เครื่อง เครื่องดื่ม
7. บริษัท มั่นยิ่ง   จำกัด                                          2 เครื่อง สิ่งทอ
8. บริษัท   ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม   จำกัด                    1 เครื่อง เคมี
9. บริษัท   คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 เครื่อง เครื่องดื่ม
10. บริษัท   แผ่นเหล็กเคลือบไทย   จำกัด                     1 เครื่อง โลหะ
11. บริษัท   แผ่นเหล็กวิลาสไทย   จำกัด                       3 เครื่อง โลหะ
12. บริษัท แดรี่พลัส   จำกัด                                      1 เครื่อง อาหาร
13. บริษัท โอสถสภา   จำกัด   (โรงงานอยุธยา)              2 เครื่อง เครื่องดื่ม
14. บริษัท โสสุโก้   จำกัด                                        4 เครื่อง อโลหะ

 

ด้านการฝึกอบรม

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ของปตท.จำนวน 400 คน ปี 2547

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับบริษัท แอปป้า อินดัสทรี้ จำกัด ปี 2548

3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับบริษัท เอส แอนด์ ดี อินดัสทรี้ จำกัด ปี 2548

4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับ The Thai Pineapple Public Company Limited ปี 2548

5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับ บริษัท ทองเสียง จำกัด ปี 2549

6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับ บริษัท เพ็นน์เอเชีย จำกัด ปี 2549

7.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน ให้กับบริษัท เอส แอนด์ ดี อินดัสทรี้ จำกัด ปี 2548

8.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าปตท.15 ราย ปี 2549

9.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าปตท.18 ราย ปี 2550

10.โครงการ พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550

11.โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์การใช้พลังงานหลัก ของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน งบประมาณปี 2550

12.โครงการ พัฒนาหลักสูตรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน ของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน งบประมาณปี 2550

13.โครงการ พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550

14.หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและระบบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เชิงปฎิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

2555

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.โครงการ การตรวจสอบการเผาไหม้และปรับแต่งหัวเผา ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 โรงงานปี 2548

2.โครงการ อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่ม4) โดย กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณ ปี 2548

3.โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม5) ให้กับ บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณ ปี 2548

4.โครงการ ถ่ายทอดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้กับ ศูนย์
อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณปี 2549 จำนวน 11 แห่ง
5.โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำความเย็นในระบบทำความเย็น เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นใหม่ ให้กับ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง
จำกัด (มหาชน) ปี 2549
6.โครงการ การตรวจสอบการเผาไหม้และปรับแต่งหัวเผา ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 โรงงาน ปี 2549
7.โครงการ อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี 2549 จำนวน 12 โรงงาน

8.โครงการ อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี 2550 จำนวน 15 โรงงาน

9.โครงการพัฒนาคุณภาพหม้อไอน้ำในภาคอุตสาหกรรม โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 150 แห่ง งบประมาณปี

2552

10.โครงการจัดทำร่างกฎกระทรวงเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้น

ต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(โครงการศึกษาเครื่องอัดอากาศเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

2550)โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 1 จำนวน 25 แห่ง ระยะที่ 2 จำนวน งบประมาณปี 2553

11.โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1) งบประมาณปี 2553 ให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย สอท.
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12.โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 5) งบประมาณปี 2553 ให้กับ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
13.โครงการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม และจัดทำรายงานเพื่อออกใบอนุญาตฯ งบประมาณ ปี 2551 จำนวน 200 ราย
14.โครงการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม และจัดทำรายงานเพื่อออกใบอนุญาตฯ งบประมาณ ปี 2553 จำนวน 200 ราย
15.โครงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Monitoring and Verification Unit, M&V Unit)(กลุ่มอาคารห้างสรรพสินค้า และ อาคาร
สถานีโทรทัศน์) โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปี 2554
16.โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย (กลุ่มภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ) ปี 2555
95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563 e-mail : info@etcthailand.com