boats-2.jpgboats-3.jpg

ระบบการจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน       

ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุมที่มีขนาดและการใช้พลังงาน ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการส่งรายงานผผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ภาคเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน

2.เพื่อเสริมกลไกในการกำกับดูแลอาคารควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้วิธีในทางบริหาร

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านพลังงานให้มีความรู้ความสามารถในการจัดพลังงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550


กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน

วิธีการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

1.การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

2.การประเมินสถานการจัดการเบื้องต้น

3.กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5.กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนฝึกอบรม

6.ดำเนินการตามแผนฯ และตรวจสอบวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมาย

7.ตรวจติดตาม ประเมินระบบการจัดการพลังงาน

8.การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ


การดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล (ประเทศไทย) หรือเรียกย่อๆ ว่า ETC เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยให้สถานประการที่มีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ทำได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงทั้ง 8 ขั้นตอน

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.0-2594-5563

95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563 e-mail : info@etcthailand.com